Actuació davant a l'assetjament y abús sexual

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETENCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ACAÇAMENT I L'ABÚS SEXUAL

 L'assejament i abús sexual constituïxen modalitats de violència sexual que no sols atempten contra la llibertat sexual, sinó que també lesionen el dret fonamental a la "integridad física i moral" (Art. 15 C.E.) i constituïxen un atemptat contra la "dignidad i desenrotllament de la personalidad" que, juntament amb els drets inviolables i el respecte a la llei i als drets dels altres ", són el fonament de l'orde polític i de la pau social" (Art. 10 C.E.)

Els assetjaments i abusos sexuals són experiències traumàtiques que repercutixen negativament en l'adequat desenrotllament de la personalitat i en l'estat físic i psicològic dels que ho patixen, especialment si les víctimes són persones menors d'edat o amb discapacitat.

Els assetjaments i abusos sexuals no escapen de l'àmbit de l'esport ni dels centres on este es du a terme. Cal tindre en compte que les relacions entre els professionals del món de l'esport i les persones que ho practiquen són de caràcter vertical, açò és, impliquen una desigualtat basada en el major poder i autoritat de què disposa la figura del professional. Les condicions de convivència entre els esportistes i el seu entorn comporten unes peculiaritats que han de ser ateses d'una manera diferencial, en particular en l'esport d'alta competició, en el que necessàriament s'han de complir horaris intensius d'entrenament i de compartir nombroses estades i concentracions, així com trasllats i viatges. A més, en l'alta competició, amb l'objecte de facilitar la preparació i l'accés a instal·lacions esportives i altres recursos de qualitat, és habitual que els esportistes s'allotgen en règim intern en residències especialitzades durant llargs períodes de temps, coincidents inclos amb el curs escolar.

Òbviament, este especial i estricte règim de convivència pot implicar la separació i allunyament de l'esportista del seu nucli familiar i mig afectiu, circumstàncies que podrien afectar el seu desenrotllament personal, la qual cosa exigix una especial atenció en el cas de la protecció de les persones menors d'edat.

Els objectius que perseguix la Federació són:

1. Previndre possibles situacions d'assejament i abús sexual entre professionals i esportistes federats i altres persones que presten servicis per a la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern.

2. Establir un procediment d'actuació davant d'indicis de situacions d’assejament i abús sexual.

3. Promoure un context social de rebuig i una adequada resposta davant de qualsevol modalitat de violència sexual contra adults i persones menors d'edat.

Este Protocol serà aplicable als professionals i esportistes federats, així com altres persones que presten servicis per a la Federació respecte d'actes que tinguen lloc durant les concentracions i esdeveniments esportius en què participe la Federació.

El present Protocol es dirigix tant a les persones menors d'edat com als adults, contemplant-se procediments diferenciats en cada cas, ja que ha de tindre's en compte l'especial condició de vulnerabilitat dels xiquets, xiquetes i adolescents. Les persones menors d'edat poden estar exposades a un major risc de ser manipulats i coaccionats per part del/los agresor/es i presenten més dificultats que els adults per a revelar les dites situacions, sobretot si ens exercides per persones amb un ascendent d'autoritat (real o percebuda) sobre ells y/o amb la que mantenen un lligam emocional.

Les mesures de prevenció a adoptar a casa cas serien:

ESPAIS
ACTIVITAT ACCIONS PREVENTIVES
SALA FISIOTERÀPIA
Tractament fisioterapèutic
  • Fer públic l'horari d'utilització de la sala indicant el nom del profesional i del pacient
  • No tancar amb clau la porta de la sala
DESPATX
Reunions de tècnics
Reunions amb esportistes
Reunions amb altres adults (pares, àrbitres, entrenadors...)
  • No tancar la porta amb clau
  • Controlar mitjançant un registre d'ús del despatx al que constarà l'horari i les persones que han fet ús del mateix
HABITACIONS
Lloc de descans i pernocta al llarg d'una concentració
  • Els menors d'edat deurán d'estar separats de la resta d'esportistes
  • Les habitacions dels menors, serán dobles.
  • Controlar les visites
  • Prohició de compartir habitacions els menors amb un adult

ACTIVITATACCIONS PREVENTIVES

La detecció de l'assejament abús sexual consistix a reconéixer o identificar una possible situació d'assejament o abús sexual. La detecció és la primera condició per a poder intervindre en estos casos i possibilitar així l'ajuda a la víctima que patisca este problema. Ha de ser el més ràpida possible per a evitar la gravetat de conseqüències i incrementar les possibilitats d'èxit de la intervenció, tractar les seqüeles, previndre la repetició, etc.

El procediment s'inicia amb la comunicació verbal o escrita formulada per la víctima, el seu representant legal, o qualsevol persona que tinga coneixement de la situació d'assejament o abús sexual. Si la comunicació es formulara verbalment es procurarà, sempre que siga possible, la seua ratificació posterior per escrit. Per a facilitar la dita comunicació la Federació habilitarà un compte de correu electrònic.

S'entrevistarà a les persones afectades - denunciant, denunciat presumpta víctima-, i als testimonis i altres persones d'interés, si els haguera. Dins del termini de 10 dies naturals des del coneixement dels fets, s'haurà d'elaborar un informe amb la seua corresponent valoració i proposta d'actuacions.

La investigació haurà de realitzar-se d'acord amb els principis de confidencialitat, celeritat, prudència i amb la màxima sensibilitat i respecte per a les persones implicades, prioritzant en els casos en què es vegen involucrades persones menors d'edat la seua protecció i prevalent l'Interés Superior del Menor en tot el procediment.


 

­