Pla estratègic


DIAGNOSI ESTRATÈGICA

L'anàlisi DAFO, també conegut com a anàlisi FODA o DOFA, és una ferramenta d'estudi de la situació d'un projecte, analitzant les seues característiques internes (Debilitats i Fortaleses) i la seua situació externa (Amenaces i Oportunitats) en una matriu quadrada. És una ferramenta per a conéixer la situació real en què es troba una organització o projecte, i planejar una estratègia de futur.

DEBILITATS

 • Nombre de llicències federatives i de competició.
 • Inexistència de programes i campanyes institucionals de promoció d'esports de gel en las escoles.
 • Escàs patrocini privat.
 • Irregularitat de la neu en les muntanyes més pròximes a la CV i dificultat de dur a terme una adequada planificació.
 • Formació actual dels Tècnics esportius.
 • Poca disponibilitat d'instal·lacions.
 • Poca presència en els mitjans de comunicació.
 • Dificultat en la conciliació de l'entrenanent i la competició dels esports d'hivern amb la formació acadèmica.

FORTALESES

 • Els esports d'hivern a Espanya compten amb més de 100 anys d'història.
 • Estructures de Clubs.
 • Volum de participants a nivell recreatiu.
 • Interés de les Federacions Espanyoles i Federacions Internacionals.
 • Àmplia oferta d'estaciones d'esquí a Espanya.
 • Recents victòries a nivell mundial en patinatge artístic sobre gel (Javier Fernández).
 • Experiència en l'organització d'esdeveniments esportius d'hivern.

AMENACES

 • Ens trobem davant unestancament del mercado de l'esquí, tant a nivell espanyol com europeu.
 • Nous escenaris d'oci i entreteniment per a xiquets i jóvens.
 • Augment del cost de programes esportius d'alt nivell.
 • Crisi econòmica de l'esport espanyol. Ajudes públiques reduïdes i sector empresarial debilitat.
 • Degradació de la imatge i interés social de l'esport d'Alt Nivell per absència de reconeixement adequat.

OPORTUNITATS

 • La Dona i l'esport. Incorporació de la dona en les estructures esportives.
 • La marca SPAINSNOW com a plataforma de promoció i comunicació.
 • Les Xarxes Socials com una ferramenta molt potent.
 • Integració de les noves tecnologíes per a la gestió i comunicació.
 • Esportistes amb potencialitad de medalles (a nivel nacional e internacional).
 • Finançament per mitjà de recursos propis, patrocinis, llei de mecenatge, esdeveniments d'excepcional interés públic.


PROPOSTA ESTRATÈGICA

VISIÓ: Els esports d’hivern siguen exitosos, innovador, atractius i divertits per a la societat de la nostra Comunitat.

MISIÓ: Lliderar i donar suport al creiximent dels esports d’hivern de competició a la Comunitat Valenciana, oferint estabilitat a totes les etapes del itinerari als esportistes des de la base fins al alt nivell a totes les disciplines.

OBJETIU: El principal repte del sector de la neu i el gel és incrementar el nombre de llicències significativament i portar al màxim alt del podi de les competicions estatals i europees als nostres representants autonòmics.


ÀREES ESTRATÈGIQUES

EXCEL·LÈNCIA ESPORTIVA: L’esport i l’esportista es la raó de ser de la FDHCV.

 • Objetiu: Oferir al esportista les millors condicions possibles per a aconseguir les seues metes esportives i personals.

DESARROLLO DEL DEPORTE: La FDHCV es soci actiu de les federacions nacionals, RFEDI y FEDH, a la promoció dels esports d’hivern en tots els seus nivells..

 • Objetiu: Incrementar la participació i pujar el nivell i la qualitat de les diferents modalitats dels esports d’hivern a la Comunitat Valenciana.

ORGANIZACIÓ I GESTIÓ EFICIENT: L'organització i gestió professional és fonamental per al desenrotllament dels esports d'hivern.

 • Objectiu: Modernitzar i millorar la gestió i organització de l'estructura esportiva dels esports d'hivern per mitjà de la professionalització. Generar majors recursos econòmics i proveir una administració eficient i retorn adequat als col·laboradors.


LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PLANS D'ACTUACIÓ

A continuació, presentem les principals línies estratègiques i plans d'actuació que ens han d'ajudar a contrarestar els punts dèbils i les amenaces, i aprofitar i incentivar les oportunitats i fortaleses detectades en l'anàlisi de la situació actual dels esports d'hivern per a aconseguir aconseguir la missió i els objectius establits en este Pla.

La definició de les línies estratègiques es presenta estructurades en les tres àrees comentades en l'apartat anterior: Excel·lència esportiva, desenrotllament de l'esport i organització i gestió eficient.


EXCEL·LÈNCIA ESPORTIVA

L' Excel·lència esportiva s'aconseguix per mitjà d'un bon treball en tots els escalafons que formen l'estructura esportiva. És necessari saber quin és el camí que s'ha de seguir i treballar coordinadament entre tots els agents (FDICV, Clubs, FEDH, RFEDI).

A la cerca de l'excel·lència esportiva no cal oblidar que cal formar persones. Per a poder seguir el camí marcat és bàsica la formació de les persones que intervindran en el desenrotllament dels esportistes. El repte màxim ha de ser oferir una formació de qualitat.

 • Oferir un marc esportiu estable en totes les disciplines dels esports d'hivern.

És necessari unificar criteris esportius per a macar una línia que s'ha de seguir per tota l'estructura esportiva en el desenrotllament de cada modalitat i marcar uns criteris de rendiment objectius i estables.

 1. Liderar, conjuntament amb els clubs, l'elaboració d'un itinerari esportiu de cada modalitat d'hivern en totes les seues fases d'aprenentatge, que conduïsca al més alt nivell.
 2. Desenrotllar programes esportius estables, anuals i per a totes les modalitats basant-se en la realitat de cada una.
 • Oferir als esportistes les millors condicions possibles d'entrenament per a aconseguir el màxim rendiment.

Hem de ser capaços d'oferir als nostres esportistes les millors ferramentes i condicions possibles perquè puguen entrenar al màxim nivell.

a. Processos de selecció de tècnics adequats a les necessitats.

b. Firmar acords de col·laboració esportiva amb altres FFAA.

c. Incentivar la col·laboració amb Universitats, Centres d'Alt Rendiment...

 • Establir un marc d'ajudes en espècies i econòmiques, estable i equitatiu.

Definir clarament les regles del joc per a donar tranquil·litat a l'esportista i puga dedicar tots els seus esforços per a entrenar.

a. Estructurar d'una manera just els distints nivells d'ajudes als esportistes basant-se en els seus mèrits esportius i previsibilitat de resultats futurs.


DESENVOLUPAMENT DE L’ESPORT

L'objectiu ha de ser incrementar la participació i pujar el nivell i la qualitat de les distintes modalitats dels esports d'hivern en la Comunitat Valenciana. Hem d'aconseguir que els nostres esports siguen més atractius i que això es traduïsca en més practicants, més esportistes, més tècnics esportius, millors instal·lacions, més competicions, més oportunitats per als professionals del sector, més espais en els mitjans de comunicació.

I açò, cal fer-ho conjuntament amb les institucions públiques, federacions espanyoles, clubs, escoles d'esquí, escoles de patinatge artístic i la resta d'instal·lacions relacionades. És necessari el compromís de totes les parts per a enfortir l'univers dels esports d'hivern. Els mitjans de comunicació han de ser els nostres aliats.

 1. Elaborar conjuntament amb els Clubs, una proposta d'acció en comú per a la promoció dels esports d'hivern.

És bàsic comptar amb la màxima implicació dels Clubs en la promoció esportiva.

 1. Elaborar conjuntament amb els Clubs, una proposta d'acció en comú per a la promoció dels esports d'hivern. Elaborar una proposta d'espais esportius que done resposta a les necessitats de promoció, entrenament i competició de les distintes modalitats dels esports d'hivern.

Disposar d'instal·lacions adequades és fonamental per a la captació de nous practicants, augmentar la qualitat d'entrenaments dels nostres esportistes i assegurar l'organització de competicions excel·lents.

La base del desenrotllament del nostre esport està en que els clubs i els esportistes puguen entrenar i practicar en condicions adequades.

a. Animar i assessorar a les estacions d'esquí per a la creació i manteniment de zones per a esportistes adequats per a la iniciació, promoció, entrenament i competició de les distintes disciplines.

b. Buscar vies de col·laboració amb les estacions d'esquí perquè habiliten circuits per a la pràctica del Mushing i canicross.

c. Elaborar una proposta de millora de l'Escola de patinatge artístic sobre gel, respecte a reforçar aspectes concrets l'aprenentatge.

 1. Dinamitzar les accions de promoció dirigides als xiquets i xiquetes.

Per a incrementar el nombre de practicants dels esports d'hivern és prioritari captar l'interés dels xiquets i xiquetes cap als nostres esports. Ens fa falta que la base de la piràmide siga més àmplia, això implica que motivem i ajudem a les famílies i els seus fills a continuar practicant l'esport.

a. Trobar fórmules de suport per als clubs perquè puguen donar continuïtat als xiquets i xiquetes que hagen participat en els programes de promoció escolar.

b. Dissenyar fórmules de reconeixement i incentius per a la realització d'activitats de promoció dels clubs.

 1. Incentivar la participació activa de la dona en tota l'estructura dels esports d'hivern.

Ajudar a fer que la participació, implicació i imatge de la dona dins del món de l'esport d'hivern estiga clarament valorada i alhora que l'esport masculí.

a. Promoure accions específiques per a frenar l'abandó de la competició de la dona en l'etapa de l'adolescència. Abandó moltes més pronunciat que el cas de l'esport masculí.

b. Fomentar la participació de les dones en cursos de formació de tècnics i jutges.

 1. Oferir un calendari de competicions atractiu i ajustat a les necessitats per al desenrotllament de les disciplines dels esports d'hivern.

Les competicions són ferramentes bàsiques per a la promoció i la projecció dels esports d'hivern.

a. Mantindre una estreta col·laboració amb les instal·lacions i els clubs en l'organització de competicions.

b. Assegurar la celebració d'un circuit de competicions de qualitat i adequat a les característiques dels nostres esportistes i modalitats esportives.

c. Elaborar un pla de competicions ambiciosos i calendari conjunt amb els clubs.

 1. Millorar la formació e incrementar el nivell d’especialització i orientació dels técnics esportius.

Oferir una formacií de qualitat als técnics esportius es bàsic per a pujar el nivell dels esports d’hivern.


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EFICIENT

L’objectiu deu ser una Federació exemplar a la manera de fer les coses. Una federacios transparent, innovadora i actual que facilite el treball a totes les institucions i agents vinculats. I tot això amb una gestió eficient que permeta generar recursos propis per a dur a termini les linies estratègiques del pla.

Establir una estructura organitzativa i administrativa eficient, moderna i dimensionada correctament que s'ajuste a la demanda, basant-se en la planificació, complint els terminis i atenció als esportistes.

Per a aconseguir-ho hem de modernitzar i millorar la gestió i organització de l'estructura esportiva dels esports d'hivern per mitjà de la professionalització. Generar majors recursos econòmics i proveir una administració eficient.

 

 • Millorar l’implicació i operativitat de l’estructura organitzaticva de la FDICV.

La implicació dels distints òrgans de l'estructura federativa és bàsica per al bon desenvolupament de la FDICV.

El gran repte és aconseguir que totes les persones que formen els òrgans de la FDICV assenten el projecte com seu, han de ser òrgans constructius que ajuden a millorar la gestió de la federació.

 

 • Invertir en noves tecnologies i posar-les al servici dels distints col·lectius per a facilitar i agilitzar la gestió de les federacions.

És un sector on hi ha molta dispersió geogràfica de tots els agents implicats, les noves tecnologies poden facilitar i millorar molt la gestió de la federació.

 1.  Desenvolupar un sistema d'intranet moderna i útil, d'acord amb les necessitats actuals.
 2. Adaptar i millorar les ferramentes actuals.
 • Explorar noves fórmules de finançament i de patrocini per a disposar dels recursos necessaris per a dur a terme tots els propòsits del Pla Estratègic.

La creativitat i la innovació han de ser pilars bàsics en l'elaboració de les estratègies de generació de recursos propis. El patrocini esportiu actualment no està en el seu millor moment. Cada vegada és més difícil que les empreses aposten per ell. Cal ser molt creatiu i innovador i oferir a les empreses un producte a la seua mesura. o

Incrementar les vies d'obtenció de recursos propis:

 1. Convenis de col·laboració
 2. Suport a esdeveniments d'excepcional interés
 • La transparència com a element clau per a aconseguir un entorn de confiança.

Transparència, confiança i credibilitat són els pilars necessaris per a construir organitzacions en la nostra generació.

 1. Alimentar i actualitzar periòdicament la pàgina web, publicant els documents relatius a la gestió de la federació.
 • Treballar conjuntament amb les institucions perquè els esports d'hivern siguen reconeguts com un col·lectiu important dins del panorama esportiu de la Comunitat Valenciana.

Encara amb resultats importants en les últimes temporades, els esports d'hivern encara ocupen un lloc poc destacat en el sistema esportiu valencià.


PLA D'IMPLEMENTACIÓ

Els terminis per a implementar els plans d'actuació i mesures proposades són diferents en cada cas. S'aplicaran diferents criteris per a establir si s'aplicaran en el curt, mitjà i llarg termini.

Totes les activitats que exercix la Federació d'Esports d'Hivern de la Comunitat Valenciana estan encaminades a aconseguir els objectius plantejats en este Pla Estratègic en totes i cada una de les línies estratègiques estructurades en les tres àrees comentades: Excel·lència esportiva, desenvolupament de l'esport i organització i gestió eficient.

Tot això sense perdre de vista el principal repte de la FDICV, el d'incrementar el nombre de llicències i portar al màxim alt del podi de les competicions estatals i europees als nostres representants autonòmics.


­