Implantació del valencià

PLA D'UTILITZACIÓ DE LES DUES LLENGÜES OFICIALS A LA COMUNITAT VALENCIANA EN L'ÀMBIT FEDERATIU

La Federació d’Esports d’Hivern de la Comunitat Valenciana presta especial atenció l’ús de les dues llengües oficials de la Comunitat. Així, s’ha portat a termini la creació d’un pla d’utilització de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Pautes y criteris que regulen l’ús de les dues llengües oficials

Aquestes pautes i criteris seran d’aplicació a les relacions oficials y protocolaries de la FDICV i no a les relacions privades o no formals.


1. LLENGUA DE SERVICI:

Les llengues oficials de la Federació d’Esports d’Hivern de la Comunitat Valenciana son el valencià i el castellà. Per tant, la FDICV deurà proveer el servici a la llengua escogida per la persona usuaria.

1.1 Comunicació verbal:

Quan la persona usuaria es pose en contacte (de manera presencial o per telèfon) amb la FDICV;

Criteris:

 • La salutació inicial sempre es farà en valencià, i la conversació es desenvoluparà a la llengua que haja triat la persona usuària. A l'hora d'iniciar la relació amb la persona usuària, sovint, no sabrem si el receptor és valencià-parlant o no. A causa d'això, donarem prioritat al valencià a l'inici o en la salutació, perquè en els casos que siga possible, almenys, el contacte es mantinga en valencià.
 • Missatges que no tinguen un receptor concret (contestadors automàtics, altavoces...) : primer s'escoltaran en valencià i després, en castellà.

1.2 Comunicació escrita:

a.) Quan la FDICV done inici a una relació escrita (impresos, comunicacions, enquestes de satisfacció, títols, segells, etc.)

Criteris:

- Tots els impresos que utilitza la FDICV per a proveir els seus servicis estaran en valencià i castellà, de manera que puguen omplir-se en qualsevol de les dos llengües.

- Així mateix, tots els segells de la FDICV estaran escrits en valencià i castellà, donant prioritat al valencià en cas de concedir major importància a alguna d'elles.

- Tots els reglaments i decisions que creu i adopte la FDICV estaran en valencià i castellà.

- La FDICV mantindrà la seua relació escrita en valencià si la persona usuària prèviament ha triat el valencià (si la relació habitual es du a terme només en valencià, se suposarà que eixa ha sigut l'elecció).

- La FDICV mantindrà la relació escrita en valencià i castellà en els altres casos, però oferirà a la persona usuària la possibilitat de triar el valencià per mitjà d'una nota.

b.) Quan la FDICV haja de respondre a una comunicació (cartes, comunicacions, notificaciones...)

Criteris:

- La FDICV respondrà en valencià a l'escrit rebut en valencià.

- La FDICV respondrà en castellà a l'escrit rebut en castellà; i si el servici té capacitat per a realitzar les comunicacions en valencià, oferirà a la persona usuària la possibilitat de triar el valencià per mitjà d'una nota.

Respondrem de la manera següent als escrits rebuts en valencià i castellà:

- Si es tracta d'un missatge o carta, en valencià i castellà.

- Els models estandarditzats, en valencià i castellà.

- Els informes, en una llengua o una altra, una vegada feta la pregunta a la persona usuària.


2. RETOLACIÓ I NOTES BREUS

En este àmbit, contemplarem el següent:

- Qualsevol element que continga el logo de la FDICV

- Rètols fixos de les oficines i la resta d'instal·lacions vinculades

- Rètols de seguretat - Rètols que tinguen a veure amb el medi ambient

- Codis d'identificació - Horari, notes sobre el funcionamiento...

- Qualsevol altre suport d'eixe tipus.

Criteris:

 • S'escriuran només en valencià les paraules dels rètols quan en valencià i castellà tinguen una grafia semblant.
 • Quan el missatge s'expresse per mitjà d'un pictograma, i quan siga comprensible d'eixa manera, no ho especificarem ni en valencià ni en castellà.
 • En general, s'escriuran en valencià i castellà.
 • En els rètols, códigos... per a identificar els departaments, els despachos... partirem del valencià.

2.2 Taulers d’anuncis

 • Els documents que se mostren als taulers d’anuncis de la FDICV estaran en les dos llengües i quan estiga clar que les persones receptores son valenciano-parlants, es possarà únicament en valencià.

3. LLENGUA DE TREBALL:

En este apartat tindrem en compte les relacions entre treballadores o treballadors. En este àmbit, haurem de tindre en compte que no tots tenen acreditat el perfil lingüístic corresponent. A més d'això, quant a les relacions entre els servicis, sovint, no sabrem si el receptor és valencià-parlant o no. A causa d'això, donarem prioritat al valencià a l'inici o en la salutació, perquè en els casos que siga possible, almenys, el contacte es mantinga en valencià (tant de manera escrita com verbal) .

D'altra banda, haurem d'avançar en les reunions de treball o en les comissions, perquè es puga utilitzar la llengua triada per cada participant

3.1 Comunicació verbal

Considerem tant les relacions presencials com les que es realitcen per telèfon.

Criteris:

a.) A les relacions internes i a les comunicacions orals, la salutació inicial es realitzarà en valencià. La conversació, segons la capacitat del interlocutor o interlocutora, es mantindrà en valencià.

b.) Reunió de treball i comisions.

3.2 Comunicació escrita

Podem diferenciar dos tipus diferents de textos: d'una banda, els models estandarditzats; d'un altre, els documents a crear.

a.) Models estandarditzats

Criteris:

- Els impresos, títols oficials, plantilles i models estaran en valencià i castellà.

b.) Comunicacions, actes, convocatòries de reunions, presentaciones...

Criteris:

Segons la llengua de la reunió, s'utilitzarà una única llengua (valencià o castellà) o ambdós. Segons la difusió, és a dir, si compta amb un nombre de receptores i receptors ampli, o si es publica en la pàgina web, per exemple, estarà redactat en valencià i castellà. D'altra banda, en les actes apareixerà necessàriament en valencià i castellà el resum del que exposa i el capítol de les decisions adoptats; els temes restants s'arreplegaran en la llengua en què s'hagen exposat.

c.) En el cas de comunicacions o textos que s'hagen de crear, quan la relació l'haja iniciat una mateixa o un mateix (notificacions, sol·licituds, comunicacions...)

Criteris:

- Estaran en valencià i castellà.

- Si el/la nostra colega ha elegit previament el valencià, nomès en valencià.

- En valencià i castellà, en els casos restants, pero oferim a la persona receptora la posibilitat d'elegir el valencià mitjançant una nota.

d.) Quan es responga a una sol·licitud , comunicació o document realitzat per un colega, es a dir, quan la relacio haja sigut iniciada per part de l’atra persona:

Criteris:

- Respondrem en valencià al escrit rebut en valencià; i en castellà, si l’hem rebut en dita llengua.

- Si l’hem rebut en ambdues llegües o rebut en ambdós llengües o li l'enviem a un conjunt de treballadores i treballadors, la resposta estarà en valencià i castellà.


4. INTERNET

4.1. La pàgina web de la FDICV

Criteris:

Els continguts es podran consultar en valencià i castellà. La pàgina inicial serà neutra i qualsevol pàgina oferirà la possibilitat d'entrar en el full paral·lel escrita en castellà (hui en dia és impossible en la pàgina web disponible, però en la nova versió es tindrà en compte el dit criteri) . A més d'això, es mantindrà l'elecció d'idioma que es va realitzar durant l'última visita.

Quan s'oferisca la possibilitat de realitzar tràmits, es podran fer en valencià i castellà.

Quan publiquem en la nostra pàgina web els continguts externs a la FDICV, utilitzarem les dos llengües oficials de manera equilibrada, sempre que es troben així (s'inseriran els continguts en valencià en la versió en valencià de la nostra pàgina web i els que estan en castellà, en la nostra versió en castellà)

4.2. Xarxes socials (facebook, twitter, youtube…)

Criteris:

Sense diferenciar la llengua en cada cas (facebook, twitter, ...) , s'obrirà un únic compte bilingüe, és a dir, no s'obrirà un compte per cada llengua.

Es publicaran els continguts en valencià i castellà; en primer lloc, es visualitzaran en valencià i, a continuació, en castellà.

Es respondrà a les persones usuàries en la llengua que hagen triat per a dirigir-se a nosaltres.


5. INTRANET I LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

5.1. INTRANET

La xarxa informàtica que utilitza la FDICV per a les xarxes internes amb els seus federats.

Criterios:

Els continguts es podran consultar en valencià i castellà.

La pàgina inicial serà neutra i qualsevol pàgina oferirà la possibilitat d'entrar en el full paral·lel escrita en castellà (hui en dia és impossible en la pàgina web disponible, però en la nova versió es tindrà en compte el dit criteri) . A més d'això, es mantindrà l'elecció d'idioma que es va realitzar durant l'última visita.

Quan s'oferisca la possibilitat de realitzar tràmits, es podran fer en valencià i castellà.

5.2 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

Programes i ferramentes informàtiques generals que s'utilitzen en els servicis de la FDICV (sistemes operatius, ofimática...) o creades expressament (programes de gestió, etc.) . En el cas que en un futur s'utilitzen estes aplicacions es tindran en compte estos criteris.

Criteris:

Els paquets que s'utilitzen per a instal·lar programes ofimáticos en els ordinadors estaran preparats en valencià i castellà. Es preguntarà a la persona usuària quina versió desitja utilitzar i s'instal·larà la versió segons l'elecció realitzada per la persona usuaria.

Els programes o ferramentes informàtiques que es creuen expressament per a ser utilitzades en la FDICV estaran preparats per a poder treballar de la mateixa manera en les dos llengües oficials.

La versió en valencià serà correcta i útil, no una mera adaptació del castellà. S'ha d'evitar especialment que es faça tot el programa en castellà i que una vegada haja sigut acabat, s'escometa la versió en valencià, pel fet que tal procediment pot suposar dificultats insalvables perquè la versió en valencià siga correcta i útil.

Abans de posar en vigor estos criteris lingüístics, quan els programes informàtics que s'utilitzen no estan preparats per a treballar en valencià, es realitzarà una planificació per a adaptar i adequar les dites ferramentes informàtiques.


6. ACTES

6.1. Actes organitzats per la FDICV o algun centre esportiu vinculat o instal·lació relacionada

Dies de portes obertes, Trobades, Setmana blanca, Escola, Cursos d'estiu, formació de tècnics, etc....

Criteris:

En la fase d'organització dels actes públics s'haurà d'especificar com s'utilitzaran les llengües.

La documentació escrita, almenys, estarà en valencià (tríptics, documentació distribuïda, cartells, señales...) .

Quant a la comunicació oral, seleccionarem persones de competència adequada en a l'àmbit del valencià i tindrà sempre una presència mínima (les salutacions inicials i finals es realitzaran, almenys, en valencià).

 

No obstant això, a pesar que el presentador o la presentadora no siga valencianoparlant, s'haurà de garantir l'ús del valencià. Heus ací algunes estratègies:

 • Organització de sessions paral·leles per a cada llengua (per exemple, en la formació de tècnics) .
 • Utilització de la traducció simultània.
 • Si es compta amb tota la informació en suport escrit, es rellevaran les dos llengües sense repetir informació.
 • Proveir informació en una llengua, i mostrar la presentació (per exemple, en la pantalla) en l'altra llengua. Si es tracta d'un vídeo, utilitzar sempre subtítols.
 • Si es desitja realitzar l'acte només en valencià, i si algun participant no és valencianoparlant, es pot utilitzar la interpretació simultània murmurada. La interpretació simultània murmurada és un tipus d'interpretació que s'utilitza en diferents institucions (com la Comissió Europea, per exemple) i administracions, en determinades circumstàncies.
 • La resposta es donarà en la mateixa llengua que s'ha utilitzat per a fer la pregunta (almenys si el presentador o la presentadora està capacitada per a això).
 • Tindrem en compte que algú que no siga capaç de parlar valencià pot ser capaç d'entendre-ho bé.

7. PUBLICITAT, PUBLICACIONS, CAMPANYES I ANUNCIS

7.1. Publicitat, anuncis i campanyes que fa la FDICV.

Criteris:

Els anuncis oficials i la resta d'iniciatives publicitàries de la FDICV es faran en les dos llengües oficials.

Les campanyes, missatges publicitaris i semblants que creu la FDICV es pensaran en valencià, perquè no siguen meres traduccions dels creats en castellà.

Els dits anuncis es publicaran només en valencià en els mitjans de comunicació valencianoparlants.

7.2. Publicacions

Criteris:

En tots les guies, revistes, catàlegs i publicacions que tinguen com a objecte la difusió, s'utilitzaran les dos llengües oficials de manera equilibrada i es compliran els criteris arreplegats en el present Pla d'Implantació.


8. RELACIONS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS I INSTITUCIONS

8.1. Relacions verbals que té la FDICV amb qualsevol altra institució.

Criteris:

La salutació inicial sempre es farà en valencià, i la conversació es desenrotllarà en la llengua que haja triat la persona usuària. A l'hora d'iniciar la relació amb la persona usuària, sovint, no sabrem si la persona receptora és valenciana- parlant o no. A causa d'això, donarem prioritat al valencià a l'inici o en la salutació, perquè en els casos que siga possible, almenys, el contacte es mantinga en valencià.

8.2. Quan la FDICV inicia una relació escrita amb qualsevol altra institució.

Criteris:

La FDICV mantindrà la seua relació escrita en valencià si la persona usuària prèviament ha triat el valencià (si la relació habitual es du a terme només en valencià, se suposarà que eixa ha sigut la seua elecció).

La FDICV mantindrà la relació escrita en valencià i castellà en els altres casos, però oferirà a la persona usuària la possibilitat de triar el valencià per mitjà d'una nota.

8.3. Quan la relació escrita la inicia una tercera persona

Criteris:

La FDICV respondrà en valencià a l'escrit rebut en valencià.

La FDICV respondrà en castellà a l'escrit rebut en castellà; i si el servici té capacitat per a realitzar les comunicacions en valencià, oferirà a la persona usuària la possibilitat de triar el valencià per mitjà d'una nota.


9. TRADUCCIÓ I TREBALL DE CREACIÓ

En general, se deurà alleugerir el pes de la traducció en benefici del treball creatiu.


10. DISSENY DELS DOCUMENTS O ELS TEXTOS

En general, prendrem en consideració les indicacions arreplegues en el Manual d'Identitat Corporativa de la FDICV.

Criteris:

1. Si els textos en valencià i castellà apareixen a un costat de la pàgina: Tenint en compte el tipus d'escrit, mencionarem tres possibilitats:

a.) Dades dels impresos: les dos llengües una al costat de l'altra. Primer en valencià, i a continuació, en l'altra llengua.

b.) Textos molt breus (ban, anunci, avís) : en la part superior de la pàgina el text en valencià, i en la part inferior, l'altra llengua.

c.) Si l'escrit pot entrar en un costat de la pàgina (carta, convocatòria de reunión...) , i si utilitzem columnes: a l'esquerra la versió en valencià, i a la dreta, l'altra versió.

2. Si els textos en valencià i castellà tenen una extensió major que un full, tenim dos possibilitats, tenint en compte la longitud de l'escrit:

a.) Si el text ocupa pocs fulls (decret, resolución...) , utilitzarem dos columnes.

b.) Si el text és més extens (informes, actes, libros...) , serà més adequat utilitzar diferents fulls (en el full de l'esquerra castellà i en el dret, valencià; o en la portada, valencià, i en la contraportada, boca per avall, castellà) .

 

En general, donarem prioritat al valencià, tant verbal com escrit; quant al format escrit, el valencià apareixerà en la part superior, i tindrà una lletra més cridanera.

­